Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden   HSPlus

 

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden van HSPlus zijn van toepassing op alle orders en opdrachten die met haar overeengekomen is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.

 

Artikel 2 Begrippen

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met HSPlus een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt; b. De overeenkomst: de overeenkomst die is gesloten tussen opdrachtgever en HSPlus betreffende het uitvoeren van cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering, coachen en interventies in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Aanbiedingen van HSPlus zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

3.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van HSPlus en moeten deze op eerste verzoek aan haar worden teruggegeven. Zij mogen niet worden vermenigvuldigd, worden nagemaakt of aan derden worden verstrekt dan wel ter inzage worden gegeven, tenzij daar voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven.

 

Artikel 4 Betaling, opschorting en ontbinding

4.1 De facturen moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum worden voldaan tenzij anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst langer dan 3 maanden voorafgaand aan de datum van uitvoering van de overeenkomst is gesloten, is opdrachtgever direct 25% van de totale som verschuldigd. De resterende 75% is opdrachtgever verschuldigd uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst.

4.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. HSPlus is in dat geval bevoegd zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,0% per maand over de openstaande som.

4.3 In geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op opdrachtgever rustende verplichting, is HSPlus gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere haar toekomende rechten.

4.4 Indien opdrachtgever na schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de overeenkomst geheel of voor het gebrekkige gedeelte door HSPlus worden ontbonden onverminderd haar recht op vergoeding van alle (ontbindings-)schade.

 

Artikel 5 Reclames

Klachten over de aan opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten dienen zo spoedig mogelijk maar binnen uiterlijk 2 weken na levering of de datum van presteren schriftelijk en gemotiveerd aan HSPlus te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en gepresteerde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die haar op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan tenzij anders is overeengekomen of op grond van gebruik anders mag worden aangenomen.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van HSPlus, doch voor rekening en risico van de opdrachtgever, totdat alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst door opdrachtgever zijn voldaan.

 

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

Opdrachtgever is jegens derden te allen tijde verplicht geheimhouding te betrachten daar waar het de strekking van de diensten en de goederen van HSPlus betreft. Indien opdrachtgever zich hier niet aan houdt, verbeurt zij een schadevergoeding van € 10.000 per incident onverlet het recht van HSPlus om de reële schade te vorderen indien deze hoger is dan € 10.000.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde boeken, mappen, teksten, tekeningen, mallen, ontwerpen, schetsen, modellen, documenten en goederen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: “Informatie”) berusten uitsluitend bij HSPlus of haar licentiegevers.

8.2 Het is niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen, te kopiëren of te (laten) vervaardigen, tenzij HSPlus schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van HSPlus is beperkt tot het bedrag van de opdracht die is tot stand gekomen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

 

Artikel 10 Inbreuk rechten van derden

Ingeval een opdracht wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, specificaties of aanwijzingen, door of namens opdrachtgever verstrekt, wordt HSPlus gegarandeerd dat het gebruik daarvan haar niet in strijd zal brengen met wettelijke of andere voorschriften of beschermende rechten van derden en wordt HSPlus gevrijwaard tegen alle aanspraken verbandhoudende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

 

Artikel 11 Tijdelijke overmacht en annulering

11.1 Partijen zullen elkaar onverwijld in kennis stellen wanneer zij in overmacht verkeren. Onder overmacht aan de zijde van HSPlus wordt verstaan: omstandigheden waardoor nakoming door HSPlus (tijdelijk) wordt gehinderd, zoals bij onvoorziene omstandigheden als overstroming, epidemieën, (burger)oorlog, stakingen, ziekte of substantiële logistieke problemen.

11.2 Indien de overmacht tijdelijk is, heeft HSPlus het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen totdat de omstandigheden die de overmacht opleveren zich niet meer voordoen.

 

Artikel 12 BTW

De prijzen die zijn genoemd zijn te allen tijde exclusief BTW. Voor particulieren echter zijn de prijzen inclusief BTW.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HSPlus, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis met HSPlus, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Breda.